3D打印技術為截肢小朋友帶來福音

3D打印技術為截肢小朋友帶來福音

圖中3D Printing 做嘅機械手唔係俾你用嚟扮iron man或者當玩具玩,而係俾截肢嘅人使用。隻3D打印機械手靠電子零件同傳感器嚟接收同分析用家肌肉運動產生嘅肌肉信號,然後傳感器會將呢啲肌肉信號發送到機械手到,令機械手指按用家意願擺動。圖中機械手另一個特別之處係在於細,點解?因為專俾小朋友用。我相信隻機械手對小朋友尤其重要,因為佢地係整個成 長期中要不斷用雙手學習新嘅事物。

相片來源:http://www.openbionics.com/
Post a comment